El Col·lectiu Embat proposa onze assumptes per al Consell Territorial del Districte de Llevant
15/09/2006

Per a la reunió de 25 de setembre del 2006


En aquesta primera reunió del Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant on pot participar el Col·lectiu Embat al haver estat declarada d’interès públic municipal, la nostra associació plantejarà tot una sèrie d’assumptes per a debatre el dilluns 25 de setembre.

Un nombre important de temes han estat objecte de diverses iniciatives a les darreres setmanes i es tracta d’avançar en la seva solució. D’altres s’incideix en la preocupació que té el Col·lectiu Embat en relació a les previsions municipals (i d’altres Administracions) sobre equipaments (sanitaris, docents o esportius), la millora de la xarxa viària o el desenvolupament urbanístic.

Aquests assumptes que hem presentat en un escrit adreçat al Sr. Sebastià Sansó, Regidor President del Districte Municipal de Llevant, son els següents:

· Aparcament il·legal de cotxes de lloguer a la possessió de Son Fonoll.

· Recuperació de l’espai d’espera dels usuaris del Poliesportiu Germans Escalas

· Perllongació del soterrament de la línia fèrria Palma-Sa Pobla al menys fins el torrent d’en Barbarà, i execució d’una zona verda a ponent del barri de Son Forteza Nord, dins el Parc de Ses Vies.

· Ubicar a l’edifici municipal de l’antiga fàbrica de la FLEX del Carrer Aragó, una oficina d’atenció al ciutadà -UIAP-, sales per a entitats ciutadanes, i seu d’un Districte Municipal més proper al ciutadà, que abasti els barris de Verge de Lluc, Rafal-Vicero, Son Cladera, Son Fuster Nou i Les Palmeres, Son Gibert, Son Fiol, Rafal Nou, Rafal Vell i Son Forteza Nord, amb més de trenta mil habitants i en forta expansió d’habitants.

· Previsions de l’Ajuntament de Palma (o altres Administracions) sobre equipaments a l’àmbit abans assenyalat, especialment en el que es refereix a equipament sanitaris (construcció del nou PAC de Son Rul·lan, ampliació del Centre de Salut de Rafal Vivero); docents (previsió de noves escoles públics i IES), i esportius.

· Millora de la xarxa viària: retranqueig dels trams del Carrer Aragó encara amb dos carrils de circulació (situació de les expropiacions), perllongació del Carrer Mare de Déu de Montserrat, ampliació del Camí Salard, extensió de la xarxa de carrils bicis.....

· Millora de les línies de l’EMT 3 i 5, atenent al increment dels usuaris.

· Situació de legalitat (o no) de les antenes de telefonia mòbil de l’empresa Vodafone al terrat de l’edifici del Carrer Lledoner nº. 9, davant el Col·legi Pedro Poveda.

· Situació del PERI de Can Mallol, dotació dels serveis previstos al mateix, connexió amb la zona de Les Palmeres pel Carrer Josep Roig, i reubicació de la zona verda del Carrer Son Fuster Nou prevista al PGOU.

· Lliurament a les entitats inscrites al RMEC de l’Ajuntament de Palma, de les acreditacions al que es refereix l’article 45è. del Reglament orgànic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma.

· Mecanismes per incentivar la participació al Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant.

A aquesta reunió està previst presentar la proposta de reglament d'organització i funcionament dels consells territorials, dels districtes municipals, elaborat pel Govern Municipal. La proposta es pot veure/baixar accedint al document a sota.

Projecte de Reglament dels Consells Territorials