El Col·lectiu Embat i diverses associacions presenten 24 esmenes de millora
19/10/2006

Més participació per als consells territorials dels districtes municipals de Palma


Aquestes esmenes es presenten amb la voluntat d’aconseguir millorar el funcionament, eficiència i agilitat dels consells territorials de districte, facilitant la participació ciutadana a través de les associacions i entitats inscrites i, en definitiva, les previsions contemplades a l’article 12è. del reglament orgànic dels districtes municipals de Palma, que configuren a aquests consells com a òrgans de participació, consulta, informació i proposta sobre l’actuació municipal que permeten la participació dels veïns, els seus col·lectius i les entitats ciutadanes d’un districte en la gestió dels assumptes municipals, essent la seva finalitat essencial la de promoure una reflexió conjunta entre la ciutadania, les seves associacions i les autoritats municipals, entorn dels assumptes que afecten la vida quotidiana dels districtes i els seus barris, així com fer possible una implicació responsable de la ciutadania en la gestió municipal.

Les principals esmenes presentades proposen:

Amb periodicitat anual el Ple de Consell Territorial tractarà els següents assumptes que s’hauran d’incloure a l’odre del dia de la convocatòria, juntament amb la documentació que el desenvolupi:

a) Programa d’actuació i previsions pressupostàries que el Govern Municipal planteja executar al Districte durant la següent anualitat, presentant abans del tancament del Pressupost Municipal, amb l’objecte de la possible incorporació en el mateix de propostes d’entitats o del Consell Territorial.

b) Inversions, serveis i actuacions més rellevants realitzats pel Govern Municipal en el Districte, a l’any precedent.

c) Memòria Participativa del Consell Territorial que haurà de recollir totes les iniciatives, propostes i suggeriments plantejats al Consell Territorial pels seus membres, així com la conclusió o acord adoptat sobre aquelles. Així mateix, recollirà la feina desenvolupada pel grups de treballs del Consell i, en general, els moviments que hagi hagut en la composició del Consell Territorial, tot referit a l’anualitat anterior. Aquesta Memòria haurà de ser aprovada pel Ple del Consell Territorial, anualment, hi serà lliurada als membres del Ple de l’Ajuntament de Palma per a la seva informació, i consideració, en el seu cas.

Es tracta de donar un autèntic contingut als consells territorials dels districtes, tingui amplia informació sobre la gestió municipal al districte, i pugui proposar propostes d’actuació a incloure als pressuposts municipals, així com recollir en una memòria participativa tota la feina desenvolupada per aquests consells.

Reduir del 55 dies als 20, el termini per presentar propostes per part de les associacions i entitats per al seu debat al consell territorial, possibilitar un nombre major de reunions ordinàries i extraordinàries d’aquests consells, així com facilitar la feina dels grups de treball, llevant discrecionalitat a la Presidència.

Igualment es proposa obrir les reunions dels consells territorials per que puguin assistir al mateix els ciutadans interessats, tal i com es fa en el Ple de l’Ajuntament de Palma, entre d’altres millores.

A l’enllaç de sota, es por veure/baixar la proposta de reglament d’organització i funcionament dels consells territorials, tal i com es va lliurar a reunió del Consell Territorial de Llevant el 25 de setembre del 2006, i sobre el qual s’han elaborat les esmenes. També, a documents, es pot accedir a la instància presentada a l’Ajuntament de Palma, pel Col·lectiu Embat, amb totes les esmenes.


Al Diario de Mallorca de data 24.10.2006, es publica la següent referència sobre aquesta iniciativa:

“Diario de Palma

Barrios

Embat presenta esmenes para millorar els consells territorials

Raquel Galán. Palma

El Col·lectiu Embat ha presentat 24 esmenes a la proposta de Cort per a elaborar el reglament dels consells territorials. Les al·legacions pretenen millorar el funcionament d'aquests nous organismes i que hagi una major participació de les associacions que els conformen. Els consells territorials són una conseqüència de la divisió de Palma en cinc districtes a causa de la cridada llei de grans ciutats.”

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/archivo/arxiu.asp?Id_archivo=42
Esmenes al Reglament dels Consells Territorials