El Col·lectiu Embat actualitza els seus Estatuts
15/11/2006

Assemblea extraordinària el 30 de novembre del 2006


Després de més de cinc anys d'activitat des que es va publicar la primera web d’embat, al juny del 2001, i gairebé cinc des que es va constituir l'associació Col·lectiu Embat al gener del 2002, hem entès convenient actualitzar els seus Estatuts atenent a l'experiència de treball dels últims anys, alhora que incorporant algunes novetats de la Llei orgànica del Dret d'Associació, de l'any 2002.

La proposta de modificació presentada per la Directiva, que es pot veure/baixar en l’enllaç a sota d’aquesta pàgina, inclou una ampliació de les fins socials de l'associació, que quedaria de la forma que segueix:

“Article 2n.- Fins socials del Col·lectiu Embat.

El Col·lectiu Embat té els següents fins socials:

1. La realització de tots tipus d’activitats culturals, recreatives, esportives i de lleure.

2. L’administració i gestió del lloc d’Internet www.embat.org i altres vinculats, donant-los els continguts; així com la publicació, a través de qualsevol mitjà, de la revista del Col·lectiu denominada “embat, viure Mallorca”.

3. La defensa del interès general, dels espais i serveis públics, així com de l’eficient i honesta utilització dels recursos públics, sota els principis d’austeritat, transparència i exemplaritat.

4. La defensa de la cohesió social, dels valors cívics i comunitaristes, en el marc d’una democràcia plena i participativa, arrelada en els principis del republicanisme i del laïcisme; la defensa del desenvolupament sostenible, de la protecció del medi ambient i del patrimoni històric artístic; així com el impuls de la llengua catalana, la cultura, la identitat i l’autogovern propis de Mallorca i de les Illes Balears, vinculades a les comunitats de parla catalana, en el marc d’una Europa federal i progressista, i en un món amb un ordre internacional just i en pau.

5. La realització de quantes activitats lícites estiguin relacionades amb els fins socials abans descrits.”

Igualment s'incorporen millores quant al funcionament del Col·lectiu.

L'Assemblea extraordinària està convocada per al dijous 30 de novembre, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, i es realitzarà en el la seu de l'associació.

D'acord amb els nostres Estatuts, l’aprovació de la seva modificació (que en aquesta ocasió serà completa), requereix el vot favorable d'almenys les dues terceres parts dels socis presents. Cas d'obtenir-se aquesta majoria qualificada, es sol·licitarà la inscripció dels nous Estatuts del Col·lectiu Embat en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, dependent de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears. al dia següent de celebrada l'Assemblea.

Proposta de 4t. Estatuts Embat.15.11.2006