Es demana el Programa d’actuació municipal pel Districte i l’any 2007
01/12/2006

Propostes del Col·lectiu Embat per al Consell Territorial del Districte de Llevant


El Col·lectiu Embat, als efectes de la seva inclusió en l'Ordre del Dia de la reunió ordinària del Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant, del dilluns 18 de desembre, dintre del termini i en la forma escaient, presenta els següents assumptes:

a) Per a la seva contestació, de forma verbal o per escrit, en el punt de Precs i Preguntes, -assumptes que ja varen ser presentats per a l'anterior reunió del Consell Territorial del passat 25 de setembre-, els següents assumptes:

• Previsions de l’Ajuntament de Palma (o d’altres Administracions) sobre equipaments al barris de Verge de Lluc, Son Fuster Nou i Ses Palmeres, Son Cladera, Rafal Vivero, Son Gibert, Rafal Nou, Rafal Vell, Son Güells, Son Fiol i Son Forteza Nord, especialment en el que es refereix a equipament sanitaris (ampliació del Centre de Salut de Rafal Vivero); docents (previsió de noves escoles públics i IES), i esportius.
• Millora de la xarxa viària: retranqueig dels trams del Carrer Aragó encara amb dos carrils de circulació (situació de les expropiacions), perllongació del Carrer Mare de Déu de Montserrat, ampliació del Camí Salard, extensió de la xarxa de carrils bicis.....
• Millora de les línies de l’EMT 3 i 5, atenent al increment dels usuaris.
• Situació del PERI de Can Mallol, dotació dels serveis previstos al mateix, connexió amb la zona de Les Palmeres pel Carrer Josep Roig, i reubicació de la zona verda del Carrer Son Fuster Nou prevista al PGOU.

b) Per la seva inclusió, com a un punt específic de l’Ordre del Dia, el següent:

“Programa d’actuació i previsions pressupostàries que el Govern Municipal planteja executar en el Districte Municipal de Llevant durant l’any 2207, i possible incorporació en el mateix de propostes d’entitats o del Consell Territorial.”