1 de març: Dia sense mòbils en protesta pel increment abusiu de les tarifes
28/02/2007

Increments del 25% en el preu de l’establiment de cridada


Els operadors de telefonia mòbil han vingut aplicant habitualment l'arrodoniment en la tarifació de les cridades telefòniques.

La Llei de millora de la protecció dels consumidors Llei 44/2006 de 29 de Desembre prohibeix aquesta pràctica d'arrodoniment a l'alça del temps consumit, havent d'actualitzar-se obligatòriament els contractes signats amb els usuaris al disposat en aquesta Llei, donant-los un termini de dos mesos des de la seva publicació, per a la seva entrada en vigor, pel que els operadors de mòbils estan obligats des del 1 de Març a facturar únicament pel temps efectivament consumit.

Com a conseqüència d'això quasi tots els operadors de telefonia mòbil, aprofitant l'adaptació dels contractes i tarifes al disposat en la norma, han anunciat un increment en el pagament per l'establiment de cridada d'un 25%, amb el que pretenen recaptar per aquest sistema, el que la Llei els prohibeix per considerar-lo abusiu he injust.

Davant aquesta actuació dels operadors, diverses organitzacions de consumidors i usuaris, plataformes...., a més del Col·lectiu Embat considerem que amb aquesta mesura els operadors que així han procedit pretenen burlar la pròpia Llei per a seguir fent caixa en perjudici dels usuaris, de forma poc clara i amb un increment desproporcionat i injustificat. Atès que no s'estan oferint millores algunes en la prestació del servei als consumidors, existint a més la sospita d'un possible acord de pujar en un percentatge idèntic les tres operadores que dominen la pràctica totalitat d'aquest servei, Movistar, Vodafone, i Orange, eliminant la lliure competència i perjudicant els legítims interessos econòmics dels consumidors.

Davant aquesta situació s’ha presentat una denúncia davant el Servei de la Lliure Competència perquè s'iniciï l'oportú expedient i es determini el que correspongui. Igualment es proposa com mesura de protesta per part dels usuaris secundar el dia 1 de Març, dia d'aplicació de la pujada, UN DIA SENSE MÒBILS, acció a la que es sumar el Col·lectiu Embat. Això és possible si ens ho proposem.

Igualment la Unió de Consumidors d'Espanya- UCE recorda a tots els usuaris de telèfon mòbil que davant la modificació de contracte, la legislació vigent li reconeix el dret a ser informat amb un mes d'antelació de les modificacions a introduir en el contracte, entre unes altres les relacionades amb el preu. Així mateix, la legislació li reconeix el dret a donar-se de baixa del contracte sense abonar cap penalització per aquest fet a l'operador, en cas de decidir no acceptar les noves condicions imposades per l'operador.

Alguns contractes contenen clàusules de penalització, entre les més comunes són:

1º. Les relacionades amb les clàusules de permanència en ofertes de preus especials.

2º. Les relacionades amb les clàusules de finançament de l'aparell Terminal.

En el primer dels casos la clàusula de penalització té el seu origen en un compromís de permanència motivat en l'oferta de condicions especials (preu). L'operador no podrà reclamar a l'usuari penalització alguna pel desistiment del consumidor ja que aquest es produïx no per voluntat capritxosa d'aquest, sinó com causa d'una modificació unilateral del contracte per part de l'operador.

En el segon suposat la clàusula de penalització té el seu origen en un compromís de permanència com contraprestació al finançament del Terminal, en aquest cas s'ha de complir amb els requisits legals de proporcionalitat, no podent suposar la perduda de quantitats abonades a la bestreta, l'abonament de serveis no prestats efectivament o la fixació d'indemnitzacions que no es corresponguin amb danys efectivament causats.

Pàgina web : http://www.uniondeconsumidores.info/php/lc_vernoticia.php?http_codnoticia=50