El Col·lectiu Embat ha estat declarat entitat d’utilitat públic-municipal per l’Ajuntament de Palma
28/08/2006

Amb data del 26 de juliol del 2006


En el marc de les activitats del Col·lectiu Embat la nostra associació va sol·licitar la declaració d'utilitat públic- municipal d’acord amb el nou Reglament orgànic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma, que entrà en vigor l’1 de gener del 2005.

Aquest nou reglament, juntament al dels Districtes, varen ser aprovats per l’Ajuntament de Palma dintre del procés de desenvolupament de la Llei de Modernització dels Governs Municipals, en un procés que no va ser especialment participatiu i en el que es varen rebutjar nombroses propostes de millora (entre les quals es trobaven varies presentades pel Col·lectiu Embat) que resolgués la complexitat, els filtres partidistes i l’àmbit sense raons objectives dels nous districtes municipals, tal i com es recollia a la nostra web de data 18 de maig del 2004. (http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id=76&Id_seccion=5).

La primera sol·licitud va ser del 24 de juliol del 2005, com a contestació a un requeriment que l’Ajuntament de Palma va fer per aquelles dates a totes les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC). Aquest procés es va aturar i no varen tenir cap contestació ni notícia fins el moment de procedir a la renovació dels dades al RMEC pel any 2006, o l’Ajuntament va reiterar el requeriment a tots les associacions interessades en ser declarades d’interès públic-municipal.

Per part del Col·lectiu Embat es va reiterar la sol·licitud data 27 de febrer del 2006, sobre la qual es va demanar pel Àrea de Dinamització Ciutadana ampliació d’informació el 22 de maig, lliurada el 15 de juny. Finalment la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va acordar, amb data 26 de juliol del 2006, “Acordar la condició d’utilitat públic-municipal a l’entitat Col·lectiu Embat, al complir els requisits disposats al Reglament orgànic de participació ciutadana, així com inscriure tal reconeixement al Registre municipal d’entitats ciutadanes.”

Malgrat l’opinió molt crítica que té el Col·lectiu Embat sobre els esmentats reglaments de participació ciutadana i de districtes que, entenen, han de ser modificats en profunditat per fer-los més operatius i que veritablement faciliten la participació ciutadana i l’apropament al ciutadà, la nostra associació participarà als àmbits en els qual sigui convidada, com el proper Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant, previst pel dilluns 25 de setembre del 2006, a la seu del Districte, a Son Ferriol.

Els representants del Col·lectiu Embat en aquest Consell Territorial seran Carlos Aguilar Tirado, com a membre titular, i Isabel Romero Morilla, com a suplent. Del que es tracti en aquest Consell anirem informant puntualment a través d’aquesta web.