Son Fuster Nou i Ses Palmeres segueix a l’espera que es doni resposta a moltes reivindicacions
12/04/2007

Davant les eleccions municipals del 27 de maig del 2007


S’aproxima les eleccions municipals del 27 de maig i els diversos partits fan les seves propostes i alguns com el partit popular, a més, volen donar comptes sota el lema de “complim”.

Els veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres segueixen sense fer realitat tot un seguit de propostes i reivindicacions que, des de fa anys, s’han estant fent, tant per part de l’Associació de Veïns com des del Col·lectiu Embat, sense que hagin rebut una resposta positiva.

Gran part de les mateixes es varen fer de forma directa i personal al Tinent de Batle de Urbanisme, Sr. Rodrigo de Santos, en una visita al barri que va tenir lloc el 9 de setembre del 2005 (veure l’enllaç).

Entre les reivindicacions pendents es troben les següents:

1. La recepció de la única zona verda de la urbanització de Les Palmeres, amb residents des del mes de juliol del 1994, al no haver-se desbloquejat L'assumpció de les despeses que genera el manteniment de la plaça interior de l’edifici Palmeres II (de propietat privada, però d’ús públic).

Durant tots aquests anys, el manteniment d’aquesta zona verda ara al Carrer amb el nou nom de Son Fuster Nou (així com també de la plaça interior i la zona classificada com sociocultural però reivindicada com a zona verda, devora al Carrer Aragó), ha estat mantinguda pels veïnats a través de les dues comunitats de propietaris del barri i, no obstant, no s’ha pogut evitar un cert deteriorament sobre tot el referit al del Carrer Son Fuster Nou.

2. A més, a la confluència del Carrer Son Fuster Nou amb Camí d’en Malloll, on abans de la recent construcció d’un pont pel Servei Ferroviari de Mallorca sobre la línia fèrria Palma-Sa Pobla hi ha havia un safareig, han deixat un solar abandonat sobre el qual es reivindica la urgent recuperació com ampliació de la zona verda annexa.

3. Increment de la seguretat per part de la policia local en el barri, de manera especial en la zona verda del carrer Son Fuster Nou, controlant a grups de joves que provoquen molèsties, deterioren la zona i, en ocasions, trafiquen i consumeixen estupefaents.

4. La requalificació com espai lliure públic de l’actual solar municipal socio-cultural, de 4.000 mt2., situat al carrers Aragó nº 269, Hostal de la Creu, Victòria Peña i Can Roses, que funciona com a tal des de l’any 1994 i que, des d’aquest any, s’ha reivindicat pels veïns. Aquesta nova qualificació que es sol·licita, pot ser compatible amb la construcció, al lloc que en aquest moment utilitza la caseta de l’antiga promotora, d’un petit edifici per a la seu social de les dues entitats ciutadanes del barri. En aquest sentit, malgrat que es va lliurar les claus de la caseta als funcionaris municipals que acompanyaren al Sr. Rodrigo de Santos en la visita al barri, per condicionar-la, tampoc s’ha fet res.

5. Està sense resoldre l’obertura dels carrers entre la nova urbanització de Son Rul·lan (Cala Figuera i Gloria Fuertes) cap el Camí d’en Malloll, per possibilitar l’accés al nou Centre de Salut des de Ses Palmeres. També està sense resoldre la petició de construir un pont per a vianants sobre la línia fèrria, al carrer Can Foradí, per evitar els riscos d’un pas al mateix nivell.

6. La construcció d'un pont per a vianants per sobre de la línia fèrria Palma-Sa Pobla, en el Carrer Ca Foradí, per a evitar l'actual pas al mateix nivell, amb la inseguretat que això implica, tant per als veïns que transiten entre Son Fuster Nou i Són Cladera, com per al tràfic ferroviari. S'ha ha sol·licitat a la S.F.M., així com el suport municipal, però no s'ha rebut resposta.

7. La urgent expropiació dels terrenys que han de permetre l'ampliació a quatre carrils del carrer Aragó, entre el carrers de Can Foradí i de Can Roses, en aplicació del vigent PGOU i del PERI d'en Mallol, evitant l'actual coll d'ampolla en el trànsit d'aquesta zona.

8. Construcció d'un carril bici en el carrer Aragó, que es connecti amb la xarxa de carril bici, especialment, amb el de la línia costanera.

9. L'execució de les previsions del PGOU sobre la nova ubicació de l'espai lliure públic del Carrer Son Fuster Nou, com consecencia de l'aplicació del PERi d'en Maloll i la continuïtat del carrer Josep Roig, que ha de confluir amb el carrer Son Fuster Nou.

10. La destinació de solar municipal qualificat en el PGOU com docent, del carrer Gabriel Alzamora, Can Foradí i Josep Roig, per a la construcció d'una escola pública d'ensenyament primari, i un Institut d’ensenyament segundari obligarori, a fi de donar satisfacció a l'increment notable de població en aquesta zona de Palma.

11. La denominació com PAC i Centre de Salut de “Son Rul·lan” el que s'està construint en aquests moments al carrer Cala Figuera, recollint d'aquesta manera el barri on s'assentarà aquest nou establiment sanitari. Així mateix, vincular a aquest Centre de Salut els usuaris de la zona compresa entre el Camí d'en Mallol, Son Fuster Nou, Aragó i Can Foradí, corresponents al barri de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, atès que serà el més pròxim. Se sol·licita la transmissió i suport a aquesta proposta a la Conselleria de Salut.

12. La il·luminació de la nova rotonda d'accés al Polígon de Son Fuster des de la Via de Cintura, així com del pont entre aquesta rotonda i el Camí Vell de Bunyola, amb habilitació d'un pas per a vianants, donat l'increment notable de persones que ho utilitzan per a accedir al nou recinte de la Fira del Ram.

13. Millorar la regulació semafòrica de l'encreuament del Carrer Ter amb el Carrer Aragó, saturat en hores puntes per l'increment de vehicles procedents de les autopistes a través del nou accés de Son Fuster.

14. Altres peticions com un model de participació ciutadana menys burocràtic i centralista, que contempli els districtes municipals atenent als barris i a la proximitat als ciutadans, amb una proposta concreta d’un Districte XI de la zona de la carretera d’Inca (entre la carretera de Manacor, la Via de Cintura, la autopista d’Inca i el Torrent den Barbarà, amb seu en l’antic edifici de la FLEX (amb una UIAP, sala multiusos, biblioteca, etc..), no estat contestada i l’edifici venut (previ haver sofert un greu incendi els magatzems annexes, amb destrucció d’importants obres artístiques).

En el terreny de les realitzacions assenyalar el nou pont del Camí d’en Malloll sobre la línia fèrria Palma-Sa Pobla, que ha millorat el trànsit de vianants i vehicles (malgrat que per les seves dimensions ha reduït a la mínima expressió uns dels carrers laterals a Can Roses); la nova escoleta infantil al parc de Son Fuster Nou que ha tingut una bona acollida degut a la demanda de parelles joves, i els caniparks situats per EMAYA en diversos punts. També la millora dels jocs infantils del Parc de Son Fuster Nou, recentment nomenats Parc Pedro Poveda Castroverde, a sol·licitud de l’A.VV. del barri, així com de la comunitat educativa del Col·legi Pedro Poveda de Palma, del proper carrer Lledoner, amb motiu del seu 75è. aniversari a Mallorca.

Amb motiu de les eleccions municipals del 27 de maig el 2007, tant pel Col·lectiu Embat com l’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, s’ha reiterat aquestes peticions a l’Ajuntament de Palma i, el mateix és farà als candidats i candidates a la Batlia de Palma de les principals forces polítiques que es presenten a les eleccions, en demanda d’una resposta positiva a les reivindicacions no satisfetes, algunes d’elles des de fa més de deu anys.

A la primera imatge una vista del solar qualificat com sociocultural, que es reivindica com a zona verda. A la segona de les imatges, un plànol del barri de Ses Palmeres. Al cercle superior, l’àmbit pel que es demana la recepció de la segona fase de la promoció. Al segon cercle (inferior), el solar del que es reivindica la qualificació d’espai lliure públic.

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id_seccion=5&Id=108