Rebuig a una proposta limitada i centralista de l’Ajuntament de Palma
18/05/2004

Aplicació a Palma de la nova “Llei de les Grans Ciutats”


L’Ajuntament de Palma ha fet públic, quan s’acaba el temps previst per la Llei de Modernització dels Governs Municipals, la seva proposta de nou funcionament municipal, nou reglament de participació ciutadana, i creació dels Districtes.

El judici que es fa des del Col·lectiu Embat, en una primera aproximació a aquestes propostes, es crític en quan les formes de la seva presentació, sense un veritable procés participatiu a través de qual els ciutadans i les seves entitats haguessin pogut donar la seva opinió.

En quan el fons de les propostes, crida l’atenció la merma de capacitat de control dels òrgans de govern, tant pels grups de l’oposició política, com per les entitats ciutadanes.

La descentralització i desconcentració previstes a la nova Llei, que ha de contemplar els nous Districtes, a la proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma pot anar a la direcció contrària a la desitjada. Aquesta proposta és aliena a qualsevol criteri mínimament raonable. A Districtes com el dels Centre (23.572 habitants), el de la Platja de Palma (25.521 habitants), el de Ponent (48.385 habitants), es dóna pas a altres como el de Nord (143.176 habitants) i el de Llevant (121.489 habitants) que tenen més del 70% dels habitants del municipi de Palma.

Una proposta que, a més, proposa com a seus dels Districtes a llocs no ben comunicats de les zones més poblades (Son Pacs, Son Ferriol….).

Des del Col·lectiu Embat entenem, pel contrari, que la Llei de “Grans Ciutats” han ser una oportunitat d’apropar l’Administració als ciutadans fent-lis partíceps de la seva gestió, configurant Districtes amb els que pugui donar-si una certa identitat, les seus dels quals estiguin ben comunicades i, en lo possible, puguin anar consolidant noves centralitats.

El Col·lectiu Embat considera molt més racional un Districte Nord on s’ha constatat -i l’Ajuntament de Palma té constància a través de diverses iniciatives desenvolupades per les associacions de veïns de la zona-, l’afinitat i problemàtiques comuns que tenen barris com Son Gibert, Rafal-Nou, Rafal-Vell, Son Forteza Nord, Vivero, Son Fuster, Les Palmeres, Mare de Déu de Lluc, Son Cladera, Cas Capellà o Sa Indioteria, que comparteixen equipamients (Centres de Salut, el nou PAC de Son Rul·lan, etc.., els accessos pel Carrer Aragó o el Camí Vell de Bunyola, etc...) Tot això fa justificable l’existència d’un Districte Nord més enllà de la Via de Cintura, que pugues arribar des del Camí Vell de Sineu (Son Gibert), fins la Riera (Establiments).

Una proposta compartida per associacions i entitats de la zona, que podria integrar-se en una configuració més racional i operativa dels Districtes a la nostra Ciutat que hauria de contemplar, així mateix, la creació d’un Districte de l’Eixample (fins La Riera), i una ampliació del de Ponent fins a la Riera.